Nou monòlit indicador - Nuevo monolito indicador - A new milestone

Valencià:
(texto en castellano más abajo - see text in English below)

VILLAJOYOSA ESTRENA MONÒLIT I WEB DEL CAMÍ DE SANT JAUME 
 
Vila Joiosa va ser capçalera, documentada des d'almenys el segle XVIII, d'una de les rutes històriques que formaven la xarxa del Camí de Sant Jaume.
 
Alguns documents recuperats pel director de l'Arxiu Històric Municipal, Albert Alcaraz, demostren que ja almenys en 1734, i segurament molt abans, venien a la Vila Joiosa pelegrins que iniciaven ací el seu Camí per terra fins a «Santiago de Galícia»: «un pelegrí natural de Nàpols malalt de febres i se li comprà una gallina... », diu una d'aquestes curioses anotacions. L'Ajuntament donava suport de tot tipus als que iniciaven la seua piadosa marxa des de la Vila.
 
El Camí de Sant Jaume viler, recuperat de l'oblit el 2015 i reconegut com a ruta oficial en aquest Itinerari Cultural Europeu, té el seu km. 0 a l'antic Hospital de Pobres -hui Casa de la Joventut- on aquells pelegrins dels que ens parlen els documents es recuperaven de qualsevol problema físic abans d'emprendre ruta. L'Ajuntament ha establert dos punts, la mateixa Casa de la Joventut i Vilamuseu, per segellar la credencial que els pelegrins i pelegrines hauran de continuar segellant en cadascuna de les etapes del camí. Aquesta credencial es pot adquirir en tres punts: el mateix Vilamuseu; al carrer Barranquet, 9 baix A mitjançant el Club Sendes i Muntanyes (SIM); i al bar La Placeta a la Plaça Castelar del barri vell, per tal de posar-la a disposició de les persones interessades en un calendari i horari molt ample.
 
Ara les Regidories d'Esports, Serveis Tècnics, Neteja Urbana i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, amb el Grup de Pelegrins de la Vila i Benidorm, s'han posat mans a l'obra per a visualitzar molt més l'arrencada d'aquest itinerari històric: en primer lloc, instal·lant un monòlit en forma de gran carreu donat per Mármoles Zaragozà a la Plaça de la Generalitat, el cor urbà de la Vila Joiosa, antiga Plaça de l'Om, per la qual tot pelegrí havia necessàriament de fer els seus primers passos per enfilar l'horta vilera i després encarar la seua primera gran prova: els murallons muntanyencs que tanquen la Marina Baixa, recorrent-los al llarg del bimil·lenari i tortuós Camí del Peix. Mármoles Zaragozá també ha realitzat una placa per al monòlit, en la qual s'indica la distància exacta des Vila Joiosa a la tomba de l'Apòstol: 1128 km.
 
El monòlit s'ha instal·lat al seu emplaçament gràcies a la col·laboració desinteressada d'Excavaciones i Obras Jiménez de la Vila Joiosa. Després s'ha procedit a la neteja de grafits d'aquest antic carreu de calcària per part de la Regidoria de Neteja Urbana, els Serveis Tècnics Municipals i la Regidoria de Patrimoni Històric, a través d'Vilamuseu, la restauradora del qual ha dirigit els treballs.
 
També s'informa al trànsit rodat amb entrada des de Benidorm i Alacant que el camí travessa la carretera a l'altura de l'esmentada plaça, mitjançant uns senyals ben visibles, similars a les que marquen el camí per tota Espanya.
 
En totes aquestes gestions ha estat especialment important el treball mediador i l'entusiasta del pelegrí viler Pepe Tonda, que ha estat pendent de tots els passos i de cada detall des del primer moment.
A més, l'Ajuntament de la Vila Joiosa està ja dotant de contingut a aquest lloc web específic del Camí de Sant Jaume viler, com a landing page en valencià, castellà i anglès, associat al web de Vilamuseu i gestionat pel propi museu en estreta col·laboració amb els Amics del Camí de Sant Jaume. S'hi oferiran ací els recorreguts geo localitzats a Wikiloc i rutes a Google Maps, informació històrica i sobre el patrimoni cultural i natural i els recursos del camí al seu pas per la Vila Joiosa i notícies sobre l'antic Camí del Peix.
 
En el terme de la Vila Joiosa el Camí del Peix, un dels més antics conservats a Espanya, és el mateix camí de ferradura que l'antic camí de Sant Jaume, una ruta de la qual s'han excavat restes a la Vila Joiosa de fa 2700 anys, ja en època fenícia. Un panell interpretatiu accessible a la rotonda d'eixida de la Vila Joiosa, al costat de la fàbrica de Xocolates Valor, informa també sobre aquest jaciment. El Camí de Sant Jaume actual se separa del seu traçat original al llarg del Camí del Peix des la Torre de les Maçanes, on s'ha optat per senders que ja estan recuperats.
El camí uneix ciutats, i totes elles col·laboren en el seu èxit com a ruta cultural. En aquest cas, l'Ajuntament de Relleu també ha desenvolupat una acció important com a final de la primera etapa amb eixida des de la Vila i Benidorm, en oferir des del 21 de juliol un nou lloc d'acollida amb moltes més comoditats que l'anterior.

Castellano:

VILLAJOYOSA ESTRENA MONOLITO Y WEB DEL CAMINO DE SANTIAGO VILERO


Villajoyosa fue cabecera, documentada desde al menos el siglo XVIII, de uno de las rutas históricas que formaban la red del Camino de Santiago.

Algunos documentos recuperados por el director del Archivo Histórico Municipal, Albert Alcaraz, demuestran de que ya al menos en 1734, y seguramente mucho antes, venían a Villajoyosa peregrinos que iniciaban aquí su Camino por tierra hasta «Santiago de Galicia»: «un pelegrino natural de Nápoles enfermo de calenturas y se le mercó una gallina…», reza una de estas curiosas anotaciones. El Ayuntamiento daba apoyo de todo tipo a quienes iniciaban su piadosa andadura desde la Vila.

El Camino de Santiago vilero, recuperado del olvido en 2015 y reconocido como ruta oficial en este Itinerario Cultural europeo, tiene su Km.  0 en el antiguo Hospital de Pobres —hoy Casa de la Juventud—  donde aquellos peregrinos de los que nos hablan los documentos se recuperaban de cualquier problema físico antes de emprender ruta. El Ayuntamiento ha establecido dos puntos, la propia Casa de la Juventud y Vilamuseu, para sellar la credencial que los peregrinos y peregrinas deberán continuar sellando en cada una de las etapas del camino. Esta credencial se puede adquirir en tres puntos: el propio Vilamuseu; en la calle Barranquet, 9 bajo A a través del Club Sendes i Muntanyes (SIM); y en el bar La Placeta en la Plaza Castelar del casco antiguo, con el fin de ponerla a disposición de las personas interesadas en un calendario y horario muy amplio.

Ahora las Concejalías de Deportes, Servicios Técnicos, Limpieza Urbana y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Villajoyosa, con el Grupo de Peregrinos de La Vila y Benidorm, se han puesto manos a la obra para visualizar mucho más el arranque de este itinerario histórico: en primer lugar, instalando un monolito en forma de gran sillar donado por Mármoles Zaragozà en la Plaza de la Generalitat, el corazón urbano de Villajoyosa, antigua Plaza del Olmo, por la que todo peregrino debía necesariamente dar sus primeros pasos para enfilar la huerta vilera y tras ella encarar su primera gran prueba: los murallones montañosos que cierran la Marina Baixa, recorriéndolos a lo largo del bimilenario y tortuoso Camí del Peix. Mármoles Zaragozá también ha realizado una placa para el monolito, en la que se indica la distancia exacta desde Villajoyosa a la tumba del Apóstol: 1128 Km.

El monolito se ha instalado en su emplazamiento gracias a la colaboración desinteresada de Excavaciones y Obras Jiménez de Villajoyosa. Después se ha procedido a la limpieza de grafiti de este antiguo sillar de caliza por parte de la Concejalía de Limpieza Urbana, los Servicios Técnicos Municipales y la Concejalía de Patrimonio Histórico, a través de Vilamuseu, cuya restauradora ha dirigido los trabajos.
También se informa al tráfico rodado con entrada desde Benidorm y Alicante que el camino atraviesa la carreta a la altura de la citada plaza, mediante unas señales bien visibles, similares a las que marcan el camino por toda España.  

En todas estas gestiones ha sido especialmente importante el trabajo mediador y el entusiasmo del peregrino Vilero Pepe Tonda, que ha estado pendiente de todos los pasos y de cada detalle desde el primer momento.
Además, el Ayuntamiento de Villajoyosa está ya dotando de contenido a un sitio web específico del Camino de Santiago Vilero, como landing page en valenciano, castellano e inglés, asociada a la web de Vilamuseu y gestionada por el propio museo en estrecha colaboración con los Amigos del Camino de Santiago, (http://www.vilamuseu.es/caminodesantiago). En ella se ofrecerán los recorridos geo localizados en Wikiloc y rutas en Google Maps, información histórica y sobre el patrimonio cultural y natural y los recursos del camino a su paso por Villajoyosa y noticias sobre el antiguo Camí del Peix.

En el término de Villajoyosa el Camí del Peix, uno de los más antiguos conservados en España, es el mismo camino de herradura que el antiguo camino de Santiago, una ruta de la que se han excavado restos en Villajoyosa de hace 2700 años, ya en época fenicia. Un panel interpretativo accesible en la rotonda de salida de Villajoyosa, junto a la fábrica de Chocolates Valor, informa también sobre este yacimiento. El Camino de Santiago actual se separa de su trazado original a lo largo del Camí del Peix desde Torremanzanas, donde se ha optado por senderos que ya están recuperados.

El camino une ciudades, y todas ellas colaboran en su éxito como ruta cultural. En este caso, el Ayuntamiento de Relleu también ha desarrollado una acción importante como final de la primera etapa con salida desde La Vila y Benidorm, al ofrecer desde el 21 de julio un nuevo lugar de acogida con muchas más comodidades que el anterior.

English:

A NEW MILESTONE AND WEBSITE FOR THE WAY OF SAINT JAMES FROM VILLAJOYOSA 
 
In Villajoyosa started, as documented from at least the eighteenth century, one of the historic routes that formed the network of the Way of Saint James.
 
Some documents recovered by the director of the Municipal Historical Archive, Albert Alcaraz, show that at least in 1734, and certainly long before, came to Villajoyosa pilgrims who started here their way by land to "Santiago de Galicia": "a natural pilgrim from Naples ill with fever and a hen was bought for him... », says one of these curious notes. The City Council gave support of all kinds to those who began their journey from Villajoyosa.
 
The Camino de Santiago vilero, recovered from oblivion in 2015 and recognized as an official route in this European Cultural Itinerary, has its Km. 0 in the former Hospital de Pobres (Hospital for the Poor) - today Casa de la Juventud - where those pilgrims recovered from any physical problem before starting their route. The City Council has established two points, the Casa de la Juventud itself and Vilamuseu, to seal the credential that pilgrims should continue to seal at each stage of the journey. This credential can be acquired in three points: the own Vilamuseu; at Barranquet street, 9 ground floor A through the Club Sendes i Muntanyes (SIM); and in the bar La Placeta in Plaza Castelar in the old town, in order to make it available to people interested in a very broad schedule.
 
Now the Departments of Sports, Technical Services, Urban Cleaning and Historical Heritage of the City of Villajoyosa, together with the Group of Pilgrims of La Vila and Benidorm, have been working to improve the wayfinding: firstly, by installing a monolith donated by Mármoles Zaragozà in Plaza de la Generalitat, the urban heart of Villajoyosa, former Plaza del Olmo, across which every pilgrim had to pass. Mármoles Zaragozá has also made a plaque for the monolith, which indicates the exact distance from Villajoyosa to the tomb of the Apostle: 1128 km. (701 ml).
 
The monolith has been installed thanks to the unselfish collaboration of Excavaciones y Obras Jiménez of Villajoyosa. Then the graffiti of this ancient ashlar limestone were cleaned by the Department of Urban Cleaning, the Municipal Technical Services and the Department of Historical Heritage, that whose restorer directed the work.
 
Some visible signs of the Way hade been placed along the main road (N-332A) in Villajoyosa , similar to those that mark the way throughout Spain.
In all these efforts has been especially important the mediating work and enthusiasm of the local pilgrim Pepe Tonda, who has been aware of all the steps and every detail from the beginning.
 
In addition, the City of Villajoyosa is already providing content to this website, as a landing page in Valencian, Spanish and English, associated with the Vilamuseu website and managed by the museum itself in collaboration with the Friends of the Camino de Santiago of Villajoyosa and Benidorm (http://www.vilamuseu.es/caminodesantiago). It will offer geo located tours in Wikiloc and routes in Google Maps, information about the cultural and natural heritage and the resources of the road as it passes through Villajoyosa and news about the ancient Camí del Peix.
 
In Villajoyosa, the Camí del Peix, one of the oldest preserved in Spain, is the same path as the old road to Santiago, a route from which remains have been excavated in Villajoyosa, dated 2700 years ago, and belonging to the Phoenician times. An accessible interpretive panel at the exit roundabout of Villajoyosa, next to the factory of Chocolates Valor, also informs about this site. The current Camino de Santiago is separated from its original route along the Camí del Peix from Torremanzanas, where it follows paths that are already recovered.
 
The road unites cities, and all of them collaborate in its success as a cultural route. In this case, the City Council of Relleu has also developed an important action as the end of the first stage with departure from La Vila and Benidorm, offering since July 21 a new place of welcome with many more amenities than the previous one.